FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Uddannelses- og udviklingsprojekt for hallernes bestyrelser
Formål: Alle bestyrelser i selvejende haller i Thisted Kommune tilbydes at deltage i et uddannelsesforløb, som gør dem i stand til at påtage sig opgaven som arbejdsgivere, og er rustet til med hjælp fra kommunale medar-bejdere og evt. eksterne konsulenter, at udarbejde en udviklingsplan for deres facilitet, der tager hensyn til de lokale potentiale og det kommunale helhedsperspektiv.
 
Om projektet: Ændret befolkningssammensætning og et ændret idrætsmønster stiller store udfordringer til de selvejende haller.
 
Alle halinspektører i Thisted Kommune tilbydes derfor en fælles tilrettelagt videreuddannelse, der giver dem indsigt i udvikling i danskernes motionsvaner, udvikling og igangsætning af nye aktiviteter samt optimal og bæredygtig drift og organisering af idrætsfaciliteten.
 
Som en del af uddannelsen medinddrages halinspektørerne i at udvikle dynamiske analyseredskaber, skabeloner og værktøjer til brug for udarbejdelse af udviklingsplaner for de selvejende idrætshaller.
 
Sideløbende med uddannelsesforløbet, udarbejder hallederne i samarbejde med halbestyrelserne og understøttet af Thisted Kommune, konkret udviklingsplan for hallen.
 
I forlængelse af kursusforløbet etableres der netværk for lederne af de selvejende haller, som understøttes af Thisted Kommune. Netværket danner ramme for ledernes indbyrdes sparring og ideudveksling om udvikling og drift af idrætshallerne.
 
Gennem et fælles uddannelsesforløb tilbydes bestyrelserne i de selvejende institutioner kompetenceudvikling, så de er i stand til at påtage sig rollen som arbejdsgiver og ansvarlige for udviklingen i de respektive faciliteter. Uddannelsens indhold, omfang og tilrettelæggelse, skal tage hensyn til de særlige vilkår, der gælder for frivillige, der arbejder ulønnet i en selvejende institutions bestyrelse.
 
 
Styregruppe for delprojekt 6
 
  • Peter Christensen, Halbestyrelsesformand Nordthy hallen
  • Niels Jørgen Svanborg (givet post videre til Morten Bjerregaard) Halbestyrelsesmedlem Hørdum hallen
  • Flemming Nielsen, Halbestyrelsesnæstformand, Snedsted hallen
  • Ole Christensen, Halbestyrelsesformand, Nors hallen
  • Louise Kjærsgaard Bertelsen,Breddeidrætskonsulent, LOKB@thisted.dk, tele fon 99174153 og 24601910
  • Ole Jørgensen, Vice undervisnings- og fritidschef OLEJ@thisted.dk 9917 2456  

3.kvartal 2014
11. august opstartes uddannelsesaktiviteter i udviklingsnetværket og løber indtil maj 2015.

3. kvartal 2015
Fra 3. kvartal 2015 og fremad mødes netværket af bestyrelsesmeldmmer ca 2-4 gange om året og drøfter fremdriften og dynamikken i deres udviklingsplaner samt samarbejdet hallerne imellem. Alle bestyrelsesmeldemmer er velkommen til at deltage i aktiviteterne for halinspektørerne jvf /Delprojekt-5-Udviklingsnetv%c3%a6rk-for-halinspekt%c3%b8rer
 
Det kan anbefales interesserede at se bl.a. "Hjemmeopgaverne" og resten af dokumenterne, hvis man vil følge de analyser og redskaber, som bestyrelserne og hallederne udvikler i løbet af forløbet.

For mere info kontakt
Kristian Pilgaard krp@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54