FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Udviklingsnetværk for fodboldklubber i THY 2016.pdf
IDRÆT PÅ KANTEN
Formål: Titel-projektet "Idræt på kanten" handler om at etablere partnerskaber, der har til hensigt at nå målet om "7 timer om ugen" for alle børn og unge i Thisted Kommune.

Styregruppe: Louise Kjærsgaard Bertelsen, Kristian Pilgaard, Lejf Brogaard (pensioneret pr 1.4.2016 og dermed udgået af styregruppen) og Ole Jørgensen

Aktiviteter - tidsplan

2.kvartal 2014
 • Ansættelse af 2 projektmedarbejdere: 1 Forenings- og breddeidrætskonsulent i samarbejde med DGI Nordjylland og 1 Breddeidrætskonsulent.
 • Projektorganisering- og design samt opgaveforedeling
 • Oplysning til foreninger, skoler og andre aktører om "Idræts på kanten"

3.kvartal 2014
 • Etablering af 6 "Forenings-SFO'er" samt dertilhørende kursusaktiviteter for både personale i SFO'erne og de frivillige foreninger
 • Etablering af ungleder-uddannelse som valgfag på 2 overbygningsskoler i samarbejde med DGI
 • Udvikling af idræts-tilbudene og stævneaktiviteterne i folkeskolen
 • Indgåelse af partnerskaber der har til hensigt at øge børn og unges aktivitetsniveau samt fastholde aktive børn og unge i aktiviteterne
1. kvartal 2015
 • Igangsætning af yderligere 4 "Forenings-SFO'er" og dertilhørende kursusaktiviteter og stormøder med interesserede foreninger
 • Fælles aftentilbud til SFO-ansatte og foreningsledere med relevant oplægsholder. Se indbydelse herunder
 • Afvikling af Ifront - ungleder som weekend-uddannelse i samarbejde med DGI
 • Afvikling af kursus for lærere i fitness-træning for overbygningselever i samarbejde med DGI
 • Indlede samarbejde med idrætsstuderende på Aalborg Universitet vedr udvikling af moderne børne-aktiviteter i naturen i Thy
2. kvartal 2015
 • Igangsætning af ny Ifront - ungleder som weekend-uddannelse hold 2, i samarbejde med DGI
 • Screening af resterende folkeskoler med henblik på igangsætning af forenings-SFO
 • Evaluering af unglederuddannelser og stillingstagen til fremtidig form
 • Udvikling af sommmerferieaktiviteterne
 • Udvikling og afvikling af "Outdoor-ungleder" i samarbejde med DDS og Thisted Spejderne
3. kvartal 2015
 • Igangsætning af Ifront - unglederuddannelse som weekendforløb, hold 3
 • Stillingstagen til resterende folkeskolers involvering i Forenings-SFO-projektet
 • Evaluering af sommerferie-aktiviteterne
 • Igangsætning af udviklingsforløb for Thy's fodboldklubber i samarbejde med relevante aktører
 • Afholdelse af midtvejsmøde med alle folkeoplysende foreninger
 • Opstart af Forenings-SFO på yderligere 3 skoler: Hanstholm Skole, Hannæs Skolen og Hurup Skole
4.kvartal 2015
 • Løbende opfølgning, dialoger og evaluering af deltagerantal i de 13 Forenings-SFo'er
 • Afholdelse af kursus for SFO-personale
 • Indlende drøftelser vedr samarbejde med Dansk Skoleidræt vedr "forårsfestivaller" for indskolingslever forår 2017
1.kvartal 2016
 • Løbende opfølgning, dialoger og evaluering af deltagerantal i de 13 Forenings-SFo'er
 • Afvikling af IFront unglederuddannelse, hold 4
 • Indsamling af foreningernes sommerferieaktiviteter og udgivelse af katalog med sommerferieaktiviteter samt udarbejdelse af onlinetilmeldingsplatform på thistedfritid.dk
 • Forberedelse til Breddeidrætskonferencen - videreformidling af erfaringer
 • Overtagelse af tovholderfunktion på Folkeskolernes Breddeidrætsforum
 • Præsentation af Rebild-model "bevægelsesambassadører i overbygningsklasserne" og Svendborg-model "270 minutters idræt og ugen" for skolelederne i kommunen
 • Endelig aftale på plads vedr "Fodbold for alle i Thy" med DBU Jylland og DGI Nordjylland
2.kvartal 2016
 • Igangsætning af "Bevægelsesambassadører i overbygningsklasserne" på 6 overbygningsskoler
 • Udarbejde ideer til nye måder at aktivere mellemtrinselever efter skoletiden mellem kl. 14 og 17 i samarbejde mellem Thisted Kommunale Ungdomsskolen, selvejende faciliteter og idrætsforeninger
 • Sparringspartner vedr folkeskoleafdelingens "Åben Skole"-portal
 • Afholdese af informationsmøde for alle 23 fodboldklubber i Thy vedr udviklingsprojektet "Fodbold for alle i Thy" 18.maj 2016, samt nedsættelse af styregruppe for dette projekt.
 • Igangsætning af samarbejde med integrationsafdeling om særlige indsatser for børn med flygtningebaggrund i forhold til deltagelse i foreningsliv og idræt -se projektet "Netværksforeninger"

For mere info kontakt
Kristian Pilgaard KRP@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54